Jauniešu garantija aptvers visus jauniešus vecumā no 15 -24 gadiem, ja tie nemācās vai nestrādā

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem nepieciešams atbalsts, lai iekļautos darba tirgū, plānots, ka to varēs saņemt nodarbinātības, apmācību vai izglītības pasākumu veidā.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) izstrādātie priekšlikumi iniciatīvas «Jauniešu garantija» ieviešanai.

Ministrijā informē, ka jaunieši, kuri garantijas pasākumu uzsākšanas brīdī, kas plānots 2014.gada sākumā,  nemācīsies vai nestrādās, varēs pieteikties reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai mācību iestādē, kas sniedz iespēju piedalīties 1 – 1,5 gadus ilgās profesionālās izglītības programmās jaunas profesijas apguvei.

Plānots, ka garantija paredzēs iespēju ne vēlāk kā pēc četriem mēnešiem kopš mācību pārtraukšanas vai bezdarbnieka statusa iegūšanas, saņemt triju veidu atbalstu savu pozīciju nostiprināšanai darba tirgū, proti, darbu, apmācību piedāvājumu vai praktisku apmācību darbavietā.

Visiem jauniešiem NVA piedāvās atbalstu darba meklēšanā un pamatkompetenču apgūšanā, karjeras konsultācijas, kā arī atbilstoši profilēšanas rezultātiem ļaus iesaistīties atbilstošākajā pasākumā. Jaunieši varēs piedalīties gan īstermiņa apmācību programmās, kuras administrē NVA, gan 1 – 1,5 gadus ilgās profesionālās izglītības programmās jaunas profesijas apguvei, kuru administrēšanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra valsts profesionālās izglītības iestādēs.

Tāpat būs iespējams gūt praktiskas iemaņas pasākumā «Pirmā darba pieredze jaunietim», «Brīvprātīgais darbs» un izmantot citus NVA pakalpojumus. Uzņēmīgākajiem jauniešiem piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai.

Tie  jaunieši, kuri nestrādā vai nemācās un šobrīd nav reģistrējušies NVA, «Jauniešu garantijas» ietvaros tiek aicināti to darīt, jo NVA jau šobrīd  piedāvā informatīvo atbalstu īsās motivācijas un apmācības programmās, kā arī plānots no 2014.gada papildus piesaistīt mentorus, psihologus, sociālos darbiniekus, vienaudžus – izglītotājus, informē ministrijā.

Šīs aktivitātes, lai iesaistītu neaktīvos jauniešus, plānots realizēt reģionos sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas jaunatnes, izglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā.

Izstrādājot priekšlikumus, LM ir ņēmusi vērā Eiropas Komisijas (EK) ieteikumu veicināt atbalsta pasākumus ar mērķi sekmēt integrāciju darba tirgū, pilnveidojot jauniešu zināšanas, atbalstot sociālās atstumtības riskam vairāk pakļautos.

Tāpat ir plānots, ka sekmīgai «Jauniešu garantijas» īstenošanai būs vajadzīga plaša informācijas apmaiņa un partnerību organizēšana, iesaistot jauniešu organizācijas, pašvaldības, darba devējus u.c.

Tuvāko nedēļu laikā Latvija aicinās EK speciālistus apmeklēt Latviju, lai detalizētāk iepazīstinātu ar iecerētajiem pasākumiem jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā un noskaidrotu no EK atsevišķus Latvijai aktuālos jautājumus par jauniešu garantijas mehānisma praktisko piemērošanu.

«Jauniešu garantija» darbosies laika posmā no 2014. līdz 2020.gadam un tās mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem no 15 – 24 gadiem, lai mazinātu jauniešu bezdarbu un uzlabotu konkurētspēju darba tirgū.

Ministrijā skaidro, ka Latvijai pieejamais finansējums vēl nav precīzi zināms, jo atkarīgs no gala nolēmumiem ES līmenī, tomēr indikatīvi tie varētu būt aptuveni 59 miljoni eiro, no kuriem pieci miljoni eiro būs Latvijas līdzfinansējums.